czwartek, 15 listopada 2018

Srebrne Drzewka dla pomorskich pracowników socjalnych


Statuetkę Srebrnego Drzewka i nagrody pieniężne za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej. otrzymali laureaci Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego dla Pracowników Socjalnych 2018. Na co dzień pracują oni z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej, a 21 listopada mają swoje święto – Dzień Pracownika Socjalnego. Nagrody wręczyli Mieczysław Struk i Paweł Orłowski, a galę poprowadził Tomasz Galiński z Radia Gdańsk.
Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego jest przyznawana pracownikom pomocy społecznej od 2007 roku. W tym roku gala wręczenia wyróżnień odbyła się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, 14 listopada 2018 r. podczas konferencji „Nowe formy aktywizacji osób zagrożonych społeczną ekskluzją". W tegorocznej edycji na konkurs wpłynęło 15 wniosków. Kapituła nagrody zdecydowała jednogłośnie o przyznaniu wyróżnienia pięciu osobom. Są to:
Cecylia Tuźnik – zastępca kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach. Nagroda za tworzenie i rozwijanie wysokich standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej. Jestem pracownikiem socjalnym od 1990 roku i uważam, że teraz ważne jest, by działać w kierunku zaktywizowania pracowników społecznych. Teraz jest czas, kiedy powinniśmy namawiać do projektowania działania i realizowania jak najwięcej projektów socjalnych mówiła Cecylia Tuźnik z GOPS w Sierakowicach.
Barbara Łukasiewicz – od 40 lat specjalista pracy socjalnej, koordynator wolontariatu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim. Nagrodę wręczono za aktywizowanie i integrowanie wspólnot lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz wspieranie i promowanie wolontariatu. Zastanawia się, czy za rok iść już na emeryturę.
Elżbieta Opat-Wróblewska – starszy pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zblewie. Nagrodę otrzymała za całokształt pracy w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.
Elżbieta Opat-Wróblewska otrzymała też dodatkowo bukiety kwiatów od władz Zblewa.
Tomasz Zagrajek – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępicach, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach. Nagroda za inicjowanie i wdrażanie programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych, m.in. tworzonych w oparciu o partnerstwa lokalne.
Wojciech Kwaśniewski — dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie. Nagrodę przyznano za inicjowanie i wdrażanie programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych, m.in. tworzonych w oparciu o partnerstwa lokalne oraz upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu integracji i polityki społecznej.
Pomorska opieka społeczna w liczbach
W województwie pomorskim w systemie pomocy społecznej pracuje 6651 osób, w tym:
  • w ośrodkach pomocy społecznej 3071 osób,
  • w powiatowych centrach pomocy rodzinie 493 osoby,
  • w domach pomocy społecznej 2554 osoby,
  • w ośrodkach wsparcia 484 osoby.
Na Pomorzu działają 123 ośrodki pomocy społecznej, 16 powiatowych centrów pomocy rodzinie, 45 domów pomocy społecznej, 22 centra integracji społecznej, 11 klubów integracji społecznej, 30 dziennych domów i klubów Senior+, 69 placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Obowiązki pracowników pomocy i integracji społeczne wymagają wielu poświęceń oraz wyjątkowej empatii. Ponadto, pracownicy instytucji pomocowych muszą odznaczać się specjalistyczną wiedzą.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz