piątek, 30 czerwca 2017

Energa zainwestuje 40 mln zł rocznie w innowacje

Prace nad własną baterią, inteligentnymi licznikami i pionowymi siłowniami wiatrowymi zapowiedział prezes Zarządu Energa SA Daniel Obajtek (na zdjęciu powyżej) podczas konferencji (29.06.2017)  poświęconej innowacjom. Spółka powołała jednostkę badawczo-rozwojową, która na terenie Politechniki Gdańskiej będzie rozwijać nowe technologie. – To wzorowy przykład współpracy między nauką i biznesem – stwierdził prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej.

Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya (CBRF) na PG będzie głównym narzędziem realizacji Strategii Innowacji przyjętej przez Energę na lata 2017-2020 z perspektywą 2025+. Energa jest jedną z pierwszych grup elektroenergetycznych w Polsce, która utworzyła taką jednostkę. Będzie ona zlokalizowana w LINTE^2 – unikalnym w skali europejskiej, najnowocześniejszym laboratorium elektroenergetycznym w Polsce, przy Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.
Energa z naukowcami i biznesem
CBRF będzie miejscem współpracy i wymiany wiedzy między środowiskami naukowymi, a przemysłem, dlatego wybrano wyjątkową lokalizację. Znajduje się ona w budynku supernowoczesnego laboratorium LINTE^2 na Politechnice Gdańskiej. Wykonywane są tam m.in. badania inteligentnych sieci elektroenergetycznych, nowych usług sieciowych. W laboratorium można dokonywać analiz związanych z ładowaniem i użytkowaniem pojazdów elektrycznych oraz ich integracją z systemem elektroenergetycznym.
- To wzorcowy przykład współpracy pomiędzy biznesem i nauką – mówił prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej. – Zadania, które możemy razem z Energą realizować w naszym laboratorium trudno przecenić. To unikalne miejsce w skali światowej i z Energą wkraczamy tu właśnie na drogę przyspieszonego rozwoju współpracy.
Większe nakłady na badania i rozwój
Grupa ENERGA zamierza przeznaczyć na B+R w najbliższych latach średniorocznie 2 proc. CAPEX (ok. 40 mln PLN). Środki te przeznaczone zostaną na współpracę ze start-upami, uniwersytetami, jednostkami badawczymi oraz na własne projekty badawczo-rozwojowe. Powołanie CBRF pozwoli zaoszczędzić w optymalnym przypadku ok. 2,3 mln zł rocznie z tytułu samej ulgi na B+R. Strategia Innowacji zakłada, że poziom wydatków na B+R/EDITDA ma wzrosnąć do poziomu 1,5 proc. w roku 2020, aby osiągnąć poziom 2,5 proc. w roku 2025.
„Strategia Innowacji Grupy Energa na lata 2017-2020 z perspektywą 2025+” jest elementem nowej Polityki Badawczo-Rozwojowej i Innowacyjności (B+R+I) w Grupie Energa. Celem Polityki jest określenie wspólnych dla Grupy zasad zarządzania procesem badawczo-rozwojowym oraz wdrożenie modelu operacyjnego innowacji, mającego przynieść w najbliższych latach istotny wzrost wartości Grupy.
Pięć filarów innowacji
Proces rozwoju Grupy opierał się będzie na pięciu filarach.
  • rozwój niezawodnej sieci dystrybucyjnej;
  • świadczenie usług wspomagających sprzedaż energii elektrycznej swoim odbiorcom w obszarze zarządzania dostawami i użytkowania energią;
  • rozwój mocy produkcyjnych energii elektrycznej, w tym kogeneracja;
  • wdrażanie innowacyjnych metod zarządzania majątkiem Grupy w oparciu o innowacyjne technologie oraz rozwiązania informatyczne, celem efektywnego wykorzystania zasobów lokalnych oraz nabycia know how w obszarze nowych technologii energetycznych;
  • ostatni priorytet określa zasady prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Będą realizowane na zasadach „joint venture” oraz „in kind” ( bezgotówkowo), nad nowymi technologiami, które mogą przyczynić się do poprawy funkcjonowania Grupy i regionu Pomorza w przyszłości.
Powołane Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya będzie realizowało w praktyce cele Strategii i Polityki B+R+I. Działania badawczo-rozwojowe prowadzone głównie przez CBRF dotyczą, m.in.:
  • inteligentnych sieci;
  • magazynowania energii i stabilizacji sieci;
  • usług systemowych dla operatorów sieciowych;
  • zwiększenia elastyczności i efektywności wytwarzania energii;
  • rozwoju systemów diagnostycznych.
Każda innowacja musi być uzasadniona ekonomicznie
Innowacyjne pomysły będą przechodziły przez sito oceny. W pierwszym kroku oceniana będzie spójność inicjatywy z celami strategicznymi Grupy Energa. Następnie z udziałem Rady Naukowo-Technicznej ds. Innowacji zostanie dokonana ocena realności technicznej pomysłu. Kolejnym krokiem będzie ocena potencjału ekonomicznego projektu (tj. jego zdolności do powiększenia przychodów lub ograniczenia kosztów). Pomysły, które pozytywnie przejdą powyższą selekcję trafią do Centrum Badawczo-Rozwojowego im. M. Faradaya. Zostanie dla nich przeprowadzona dokładna analiza wykonalności przed podjęciem decyzji o realizacji projektu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz