piątek, 18 listopada 2016

Cenne statuetki „Srebrne Drzewka”


Srebrne Drzewka”, będące nagrodami za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w roku 2016 w dziedzinie pomocy społecznej otrzymało 18 listopada 2016 pięciu pracowników pomocy społecznej z Pomorza.
W obecności zaproszonych gości do Sali Kameralnej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, nagrody wręczyli wicemarszałek województwa pomorskiego Paweł Orłowski, przewodniczący sejmikowej Komisji Zdrowia Andrzej Bartnicki oraz dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Krystyna Dominiczak.
Jak co roku, z okazji przypadającego 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego, samorząd województwa pomorskiego, wyróżnił pomorskich pracowników pomocy i integracji społecznej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej. Coroczna nagroda ustanowiona przez marszałka województwa pomorskiego ma charakter indywidualny i jest przyznawana w formie pieniężnej oraz pamiątkowej statuetki.
- Obowiązki pracowników pomocy i integracji społecznej, wymagają wielu poświęceń oraz wyjątkowej empatii w stosunku do osób na których rzecz pracują – mówił wicemarszałek Paweł Orłowski. - Ponadto pracownicy instytucji pomocowych muszą odznaczać się specjalistyczną interdyscyplinarną wiedzą. Dlatego nagradzamy te osoby, które podejmują m.in. działania z zakresu inicjowania i wdrażania programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych, aktywizowania i integrowania wspólnot lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, wspierania działalności sektora ekonomii społecznej, wspierania i promowania wolontariatu, upowszechniania dobrych praktyk z zakresu integracji i polityki społecznej oraz za całokształt pracy w dziedzinie pomocy i integracji społecznej. Nagroda służy podniesieniu prestiżu zawodu pracownika socjalnego, ponadto jest dużym wsparciem w tworzeniu pozytywnego wizerunku całej grupy zawodowej..
W bieżącej edycji konkursu wpłynęły łącznie 24 wnioski. Kapituła Nagrody, po przeanalizowaniu złożonych wniosków, na podstawie kryteriów określonych w regulaminie przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej zdecydowała jednogłośnie o udzieleniu rekomendacji do nagrody następującym osobom:
Urszula Gajewska - starszy pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu - za całokształt pracy w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.
Sylwia Mackiewicz - dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie - za wdrażanie projektów aktywizacji i integracji społecznej skierowanych do osób wykluczonych społecznie; Chodzi na wysokich szpilkach, sportowo uprawia karate i ma czarny pas.
Ewa Troka - kierownik Działu Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie - za inicjowanie i wdrażanie programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych, m.in. tworzonych w oparciu o partnerstwa lokalne.
Irena Trzcińska - dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu - za tworzenie i rozwijanie wysokich standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej.
Franciszek Bronk - zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni - za tworzenie i rozwijanie wysokich standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej oraz upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu integracji i polityki społecznej.
W województwie pomorskim w systemie pomocy społecznej pracuje łącznie 6.556 osób, w tym:
* w Ośrodkach Pomocy Społecznej 3.019 osób,
* w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie 464 osoby
* w Domach Pomocy Społecznej 2.516 osób
* w Ośrodkach Wsparcia 483 osoby.
Nagrodzonym osobom złożono również podziękowania w imieniu wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha.
Przypomnijmy, że miejscem pracy pracowników pomocy i integracji społecznej są 123 Ośrodki Pomocy Społecznej, 16 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, 44 Domy Pomocy Społecznej, 17 Centrów Integracji Społecznej, 13 Klubów Integracji Społecznej, 9 Dziennych Domów „Senior Wigor”, 57 Placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz 16 Dziennych Domów Pomocy.
Gala „Srebrnego Drzewka” została uświetniona koncertem Adama Drąga, czołowego przedstawiciela polskiej sceny poezji śpiewanej, muzyka, autora tekstów, w przeszłości związanego z Gdańskiem i NSZZ Solidarność, ikony Bazuny Gdańskiej, założyciela i członka znanego zespołu Wały Jagiellońskie.

Zdjęcia: Włodzimierz Amerski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz