środa, 15 marca 2017

Pomorscy rektorzy podpisali porozumienie „Study In Pomorskie”

Zarząd Województwa Pomorskiego w 2013 roku przyjął Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego „Pomorski Port Kreatywności”, stanowiący zasadnicze narzędzie realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, w obszarze wsparcia działalności sektora gospodarczego oraz sektora nauki i szkolnictwa wyższego. Porozumienie pn. „Study in Pomorskie”, będące częścią tej strategii podpisali wicemarszałek Paweł Orłowski oraz członkowie Rady Rektorów Województwa Pomorskiego.
Uroczystość odbyła się we wtorek, 14 marca 2017, w Szkole Wyższej ATENEUM w Gdańsku przy ul. 3 maja 25. Porozumienie na rzecz realizacji przedsięwzięcia strategicznego „Study in Pomorskie” stanowi jedno z narzędzi wdrażania zobowiązania z SRWP 2020 pn.: „Przygotowanie i wypromowanie, z udziałem kluczowych pomorskich uczelni, kompleksowej oferty dla studentów zagranicznych oraz oferty wspierającej zatrudnienie zagranicznych naukowców”. Porozumienie ma przede wszystkim wspierać działania służące umiędzynarodowieniu pomorskich ośrodków akademickich, poprawie ich konkurencyjności oraz wzmocnieniu konkurencyjności regionu.
Sygnatariuszami porozumienia są: Samorząd Województwa Pomorskiego, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Akademia Pomorska w Słupsku, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański.
Rektorzy trójmiejskich uczelni zgromadzeni w Szkole Wyższej ATENEUM w Gdańsku, podpisali porozumienie Study in Pomorskie, będące wspólną inicjatywą szkół wyższych, konstruowaną na wzór mechanizmu Invest in Pomerania (regionalnej inicjatywy pomagającej inwestorom zagranicznym realizować projekty inwestycyjne na Pomorzu). To systemowe rozwiązanie obejmujące m.in.:
- stworzenie spójnej i efektywnej promocji pomorskich uczelni w zakresie oferty dydaktycznej i pozadydaktycznej;
- stworzenie platformy informacyjnej o pozycji naukowej i potencjale badawczym uczelni oraz atrakcyjności pomorskich miast, Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta i województwa;
- zmiana wizerunku województwa jako miejsca przyjaznego obcokrajowcom, umożliwiającego studia na wysokim poziomie, poprawa jakości obsługi studentów i pracowników z zagranicy;
- zwiększenie powiązań sieciowych uczelni na poziomie województwa i poza nim, intensyfikacja współpracy badawczej, rozwojowej, wdrożeniowej i społeczno-kulturalnej, organizacja wspólnych przedsięwzięć przez pomorskie uczelnie (np. udział w imprezach targowo-wystawienniczych, konferencjach).
Wspólna inicjatywa samorządu województwa oraz szkół wyższych ma przyczynić się do:
- zwiększenia liczby studentów zagranicznych oraz pochodzących spoza województwa pomorskiego studiujących na pomorskich uczelniach;
- zatrzymania na regionalnych uczelniach absolwentów pomorskich szkół średnich;
- stworzenia wspólnej, skoordynowanej i efektywnej promocji pomorskich uczelni
- w zakresie oferty dydaktycznej i pozadydaktycznej;
- poprawy wizerunku województwa jako miejsca przyjaznego obcokrajowcom, umożliwiającego studia na wysokim poziomie;
- poprawy jakości obsługi studentów i pracowników z zagranicy;
- zwiększenia powiązań sieciowych pomorskich uczelni.
Na mocy porozumienia SWP i uczelnie zobowiązują się do corocznego opracowywania planu działań, który będzie określał zakres realizowanych w danym roku wspólnych przedsięwzięć, wskazywał ich liderów, a także określał roczne finansowe zaangażowanie sygnatariuszy porozumienia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz